Khutbah Jum’ah ‘Ubudiyah Basa Sunda

Rp 27.500

KHUTBAH JUM’AH “UBUDIYAH BASA SUNDA

Khutbah Jum’ah anu aya di lebet buku ieu ngaguar ngeunaan masalah ‘ubudiyah ( peribadahan ) mu’amalah ( hukum jual beli ), munakahat ( pernikahan ), faroidh ( hukum waris ), oge jinayah ( hukum pidana ).

Sanaos parantos mang pirang – pirang buku khutbah anu diterbitkeun, nanging mugi – mugi bae ku terbitna buku khutbah ieu bakal tiasa ngabantos para khotib dina ngadugikeun papagon – papagon agama Islam anu aya pakuat – pakaitna sareng masalah – masalah hirup kumbuh di masyarakat. Kalayan mugi –  mugi wae naon – naon masalah anu diguar dina buku khutbah ieu bakal tiasa nambihan kaimanan urang sadayana ka Allah.

100 in stock

Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.